Hjem » Om studien

Om studien

IMPRESS-Norway er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft. Studien tester målrettet behandling, hvor behandlingen baseres på molekylære forandringer i kreftsvulsten.

Presisjonsdiagnostikk som endel av helsetjenesten

Alle pasienter med avansert kreftsykdom som ikke lenger har nytte av standardbehandling kan bli henvist til molekylær utredning for å undersøke mulighet for eksperimentell behandling (inklusjon i en klinisk studie som feks. IMPRESS-Norway). Pasienten får da tilbud om en genpanelanalyse som kartlegger 523 gener. Undersøkelsen gjennomføres av Infrastruktur for Presisjonsdiagnostikk (InPreD) som er en del av helstjenesten. InPreD legger frem resultatene for behandlende lege i et nasjonalt molkylært MDT-møte. Her deltar spesialister fra ulike fagfelt som bioinformatikk, molekylærbiologi, onkologi og patologi for å diskutere behandlingsalternativene. Genuttrykkene man finner  danner grunnlaget for hvilke medisinsk tilnærming pasienten tilbys. Dette kalles presisjonsmedisin, og er ansett som et viktig steg i retning mot en mer effektiv kreftbehandling. Det er viktig å vite at tilbudet om utvidet genpaneltesting er under oppbygning i Norge og foreløpig er det ikke kapasitet til å ta i mot alle pasienter som kan ha nytte av undersøkelsen. Tilbudet er nasjonalt, og pasienter med høyest potentensiell nyttverdi blir prioritert for analyse.

IMPRESS-Norway – forskerinitiert klinisk studie

IMPRESS-Norway er en klinisk studie som tester effekten av legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper (en oversikt over tilgjengelig legemidler i IMPRESS finer du her). Pasienter som har molekylære endringer som tilsier effekt av målrettet behandling kan få tilbud om dette gjennom IMPRESS-Norway dersom det aktuelle legemidlet er en del av legemiddelportfølien til studien. I studien testes dermed godkjente legemidler på nye indikasjoner, såkalt off-label behandling, ved at man tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon (Helland Å et al. Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway: IMPRESS-Norway. J Transl Med. 2022 May 14;20(1):225. PMID: 35568909).

Målet med IMPRESS-Norway er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter.