Hjem » IMPRESS med i et europeisk nettverk for kliniskestudier støttet av EU (PRIME-ROSE)

IMPRESS med i et europeisk nettverk for kliniskestudier støttet av EU (PRIME-ROSE)

PRIME-ROSE: et europeisk nettverk for kliniske studier innen presisjonsmedisin i kreft og et implementeringsinitiativ finansiert av EUs Cancer Mission – koordinert av Kjetil Taskén, OUS

EU-kommisjonen godkjente den 24. april 2023 prosjektet «Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials, PRIME-ROSE». Prosjektet starter offisielt 1. juli og finansieres med 5.969 millioner Euro av EUs Mission on Cancer (prosjektnummer 101104269). Konsortiet består av til sammen 24 partnere, hvorav ni som får finansiering og femten assosierte partnere.

Bærekraftig og tilgjengelig presisjonsonkologi over hele Europa

Visjonen til PRIME-ROSE er rimelig tilgang til presisjonsmedisin (persontilpasset medisin) innen kreft som forlenger livet med best mulig kvalitet for alle kreftpasienter. Bruk av presisjonsmedisin i kreftbehandling er en tilnærming som er avhengig av avansert molekylær diagnostikk og målstyrte legemidler for å ha tilstrekkelig innvirkning og kunne bevege seg mot innføring i det nasjonale helsevesenet rundt omkring i Europa. Per i dag er det ulikheter i tilgang til presisjonsonkologi mellom og innenfor europeiske land, og selv om man ser klare fordeler med presisjonsmedisin innen kreft, er implementering fortsatt en utfordring.

PRIME-ROSE prosjektet bygger på en familie av forsker-initierte kliniske studier innen persontilpasset kreftbehandling som har lykkes spesielt godt i å øke inklusjonsraten og slik tilby flere behandlingslinjer til fordel for pasienter som ikke lenger har nytte av standard behandling. Disse studiene deler det pragmatiske kliniske studiedesignet til den opprinnelige nederlandske DRUP-studien, med brede inklusjonskriterier og et begrenset sett med endepunkter. Studiene er imidlertid fortsatt forankret i nasjonal sammenheng og finansieres uavhengig av hverandre. Resultatet er et distribuert nettverk av DRUP-lignende klinisk studier som adresserer lokale og nasjonale prioriteringer samtidig som man samarbeider internasjonalt for skalere opp og slik styrke effekten av studiene.

Arbeid som skal gjøres for å flytte presisjonsonkologifeltet fremover i Europa

Konsortiet vil bruke de allerede eksisterende adaptive og pragmatiske kliniske utprøvingsplattformene til å svare på nøkkelspørsmål angående klinisk effektivitet, gi helseøkonomiske evalueringer og bidra til vitenskapelig fremgang på tvers av kreftformer. PRIME-ROSE samarbeidet på tvers av landegrenser vil særlig bidra til å bygge kapasitet samt muliggjøre dataaggregering og analyser på tvers av de ulike studiene. Videre vil prosjektet initiere delte pasientkohorter på tvers av landegrenser og legge frem helseøkonomiske evalueringer. For å legge til rette for en vellykket innføring i helsevesenet, vil konsortiet jobbe sammen med både regulatorer, beslutningstakere, finansiører, helsepersonell og pasientgrupper for å innføre evidensbasert presisjonsonkologi som standard behandling og for å adressere dagens ulikheter i tilgang.

Til sammen vil arbeidet med å utbre bruk av presjonsmedisin innen kreft i Europa ta opp sentrale vitenskapelige og metodiske spørsmål for slik å kunne akselerere bred og rettferdig tilgang til nye og effektive kreftbehandlinger. Det pågående arbeidet fører allerede til harmonisering, standardisering og pragmatisk konsensus.

Pan-europeisk fellesskap innen presisjonsonkologi

Det pan-europeiske PRIME-ROSE prosjektet skal ledes av professor Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus Kreftsenter. Han er begeistret for mulighetene dette prosjektet åpner opp for og sier «På vegne av konsortiet kan jeg si at vi virkelig ser frem til å utvide og utvikle fellesskapet av DRUP-lignende kliniske studier, jobbe med deres innvirkning og fremskynde implementering av presisjonsmedisin innen kreft over hele Europa. Det vil også forsterke arbeidet vi allerede har gjort i Norge med innføring av presisjonsmedisin i kreft med infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPReD) og IMPRESS-Norway studien. PRIME-ROSE er et ambisiøst prosjekt som kun er mulig gjennom felles innsats fra mine kollegaer i alle de 24 involverte partnerinstitusjonene».

PRIME-ROSE  partnere: 

1. Oslo University Hospital, Oslo, Norway

2. Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands

3. Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden

4. Capital Region, Copenhagen, Denmark

5. Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland

6. Centre Leon Berard, Lyon, France

7. IPOPORTO, Porto, Portugal

8. Region Uppsala, Uppsala, Sweden

9. The Swedish Institute for Health Economics, Lund, Sweden

10. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

11. Region Skåne, Sweden

12. Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany

13. Maria Sklodowska-Curie Institute ofOncology,Warsaw, Poland

14. University Hospital of Split (KBC Split), Split, Croatia

15. Tartu University Hospital, Tartu, Estonia

16. National Institute of Oncolocy, Budapest, Hungary

17. Vall D’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spain

18. Center for Personalized CancerTreatment(CPCT, DRUP trial consortium), hosted by Radboud University Medical Center,Nijmegen, The Netherlands

19. National Cancer Institute, Vilnius, Lithuania

20. Cancer Research UK, London, UK

21. University of Manchester, Manchester, UK

22. Trinity College Dublin, Dublin, Ireland

23. Masaryk Memorial Cancer Institute (MOU), Brno, Czech Republic,

24. Center for Innovation in Medicine (CIM), Bucharest, Romania – coordinating a PCM network in the Balkan states of Romania, Bulgaria, Moldova, Montenegro and Macedonia